ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု သမၼတခန္႔မွန္း | DVB