အေမရိကန္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္မည္ | DVB