လယ္ယာလမ္းေပၚျဖတ္ေမာင္းသည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီပိုင္ေက်ာက္သယ္ယာဥ္မ်ားကို ဘားအံလယ္သမားမ်ားတားဆီး | DVB