ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ စကားလံုးျဖင့္ တစ္ဆို႔ေနဆဲ | DVB