ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ ေရနံတင္ပုိ႔မႈ တ႐ုတ္အစုိးရ ကန္႔သတ္ | DVB