တယ္လီဖုန္းအင္တာနာသံပိုက္လံုးေထာင္ရာမွ လူ ၅ ဦး ဓာတ္လိုက္ေသဆုံး | DVB