အိႏၵိယႏွင့္အင္ဒုိနီးရွား ကုန္သြယ္ေရး ၂၀၂၅ တြင္ ဘီလီယံ ၅၀ ထိ ေမွ်ာ္မွန္း | DVB