ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိ ဓမၼသုခေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ဆြဲႀကိဳးခ် ပ်ံလြန္ေတာ္မူ | DVB