ဆီးရီးယားသူပုန္သိမ္း လူေနဧရိယာေပၚ ေလယာဥ္ျဖင့္ ဗုံးႀကဲခ်၊ ၃၀ ခန္႔ ေသဆုံး | DVB