အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးအား အဓမၼျပဳက်င့္သူကုိ အမႈဖြင့္ | DVB