အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ မ်ဳိးဗီဇ ဒီအန္ေအ ပင္မဆဲလ္မ်ားကို ထိခုိက္ႏုိင္ | DVB