ၿဗိတိန္၊ ေဝးလ္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔ကုိ အားျပင္းသည့္မုန္တုိင္း ဝင္ေရာက္တုိက္ခတ္ | DVB