ေက်းရြာ ၆ ရြာ မွီခိုေနသည့္ ေရကန္ေနရာကို ပုံစံ(၇)ထုတ္ေပးသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားကန္႔ကြက္ | DVB