စိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေရး ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ သမၼတ တုိက္တြန္း | DVB