သံဃာအပါး ၁၈၀၀၀ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလႉပြဲ လုံၿခံဳေရး တုိးျမႇင့္ခ်ထားမည္ | DVB