႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးရန္ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပ | DVB