ဝိနည္းသည္ သာသနာေတာ္၏ အသက္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီးမိန္႔ၾကား | DVB