ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အသင္း ၁၀ ဆင့္တိုး၊ ကမၻာ့အဆင့္ ၁၄၀ ေရာက္ရွိ | DVB