တႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ပညာေရးဝန္ထမ္း ၈၀၀ ေက်ာ္ အေရးယူခံရ - DVB