ကုန္သြယ္ေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္စီးပြား ဖံြ႔ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ရမယ္ – ေဒါက္တာသန္းျမင့္ | DVB