အသက္ ၈၀ ျပည့္ေသာ္လည္း သ႐ုပ္ေဆာင္ေနေသးသည့္ ေအာ္စကာဆုရွင္ ဂ်ိန္းေဖာင္ဒါ | DVB