လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံတြင္ ၿဗိတိန္သံ႐ံုး အမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္း လည္ပင္းညႇစ္အသတ္ခံရ | DVB