ေမာင္ေတာတြင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအပါ လူ ၅ ဦးကို ဖမ္းဆီး | DVB