မကၠစီကို မူးယစ္စစ္ပြဲတြင္ စစ္တပ္ကိုသံုးရန္ လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ | DVB