မိတီၳလာ-ေတာင္ႀကီးလမ္းတြင္ အမည္းေရာင္ ဘိန္းစိမ္းမ်ား ဖမ္းမိ | DVB