နတ္သံကြင္းေဈး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား၊ ဆိုင္ခန္း ၁၅၀ေက်ာ္မီးေလာင္ဆံုးရံႈး | DVB