အုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ လက္ခံက်င္းပမည့္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ | DVB