တ႐ုတ္တြင္ ၁၆ ထပ္အျမင့္ရွိ အာရွအျမင့္ဆံုး ဗုဒၶဘုရားေက်ာင္း မီးေလာင္ (႐ုပ္သံ) | DVB