ေကာ့ေသာင္းတြင္ အဏၰဝါခရီးသြား ကြၽမ္းက်င္မြမ္းမံသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ | DVB