သုဝဏၰ YPI အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ မီးေလာင္ (ဓာတ္ပုံ) | DVB