ခရီးသည္တင္ယာဥ္ႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္တို႔ကို ဆင္ႀကီး တုိက္ခိုက္ (႐ုပ္သံ) | DVB