လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေက်ာင္းသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ျပ႒ာန္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိ

လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို ေက်ာင္းသင္႐ိုးညြန္းတမ္းေတြမွာ ျပ႒ာန္းေပးဖို႔နဲ႔ ဝန္ထမ္းနဲ႔ ျပည္သူေတြအၾကား ပညာေပးတာကို တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႔ေတြက ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ အပို္ဒ္ ၃၀ ပါတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ ကုလသမဂၢညီလာခံက  ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ အားလံုးဟာ ဒီေၾကညာစာတမ္းရဲ႕ စာသားေတြကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ေၾကညာမယ့္အေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းကိုလိုက္ၿပီး မခြဲျခားဘဲ အဓိကအားျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ေဝငွဖို႔၊ ျမင္သာေအာင္ ျပထားဖို႔၊ အဓိပၸာယ္ရွင္းေအာင္ ေဖာ္ျပဖို႔ကိုလည္း အဲဒီေန႔ ညီလာခံက ဆင့္ဆိုထားတာပါ။ ေၾကညာစာတမ္းထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ကို လူ႔အခြင့္အေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အခမ္းအနားေတြ ျပဳလုပ္ေလ့လည္း ရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့ “လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ရပ္တည္ၾက standup4 humanrights” လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးမွာလည္း အခမ္းအနားေတြ ဒီေန႔ျပဳလုပ္ေနၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ (ရန္ကုန္) က ေတာင္းဆိုခ်က္ ၈ ခုကို ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြထဲမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူေတြ ျပစ္ဒဏ္က လြတ္ေနတာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူႏိုင္မယ့္ တရားေရးစနစ္ထူေထာင္ဖို႔နဲ႔ ျပည္သူေတြအားကို ယံုၾကည္ရမယ့္ လူ႔အခြင့္အေရး တိုင္ၾကားမႈ ယႏၱရားေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ကိုလည္း ေတာင္းဆို ထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြ ျဖစ္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆိုင္ရာ ဆန္႔က်င္တားဆီးေရးစာခ်ဳပ္ (UN CAT) နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ (ICCPR) အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြကို အျမန္ဆံုး အတည္ျပဳ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ကိုလည္း ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

More News
Up