လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေက်ာင္းသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ျပ႒ာန္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိ | DVB