စစ္ေတြၿမိဳ႕ ရဲတပ္ရင္းေရွ႕ စက္သုံးဆီသုိေလွာင္သည့္ ဆုိင္ခန္းမ်ား မီးေလာင္ | DVB