မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ | DVB