ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သိပၸံပြဲခင္းက်င္းပ (သတင္းဓာတ္ပံု) | DVB