စစ္ျဖစ္ေအာင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား ဖန္တီးေနဟု ေျမာက္ကုိရီးယားေျပာ | DVB