ဆုိင္ကယ္စီးလူဆုိးဂုိဏ္းဝင္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ကေနဒါ ႏုိင္ငံသား ၄ ဦးကုိ ထုိင္းရဲ ဖမ္းဆီး | DVB