ေဂ်႐ုဆလင္ကုိ သံ႐ုံးေျပာင္းမည္ မဟုတ္ဟု ၾသစေၾတးလ် ေျပာ | DVB