ေဂ်႐ုဆလင္ကုိ အစၥေရးရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မေထာက္ခံေၾကာင္း ျပင္သစ္ေျပာ | DVB