လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပႆနာကို ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစႏိုင္ဟု တ႐ုတ္ေျပာ | DVB