ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အႏၲရာယ္ရွိဟု ယူနီဆက္ဖ္ေျပာ | DVB