အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကြင္းဆင္းရာတြင္ အဟန္႔အတားမ်ား မၾကာခဏ ႀကံဳေနရဟုဆို | DVB