ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီတကၠသိုလ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ေဆြးေႏြး | DVB