တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တံမံေက်းရြာမူလတန္းေက်ာင္း၌ ဆရာမရွိသျဖင့္ စာသင္ၾကားရန္အခက္ၾကံဳ | DVB