ေရာ္ဘာေဈးႏႈန္း က်လာသျဖင့္ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕ ေရာ္ဘာလုပ္ကိုင္သူမ်ား စိုးရိမ္ | DVB