ေဆးလ္ဗား ဒဏ္ရာရေနေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈ လိမ္လည္ျခင္းျဖစ္ဟု ေမာ္ရင္ဟုိ စြပ္စြဲ | DVB