က်ိဳက္ထိုဟိုတယ္ ျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ေနမႈ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ စစ္ေဆးခိုင္းထား | DVB