ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ရဲ႕ အသက္ (၅၈)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ (႐ုပ္သံ) | DVB