ယခုႏွစ္တြင္း လူေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ လူကုန္ကူးခံရ၊ ကေလး ၅၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ | DVB