ႀကံေဈးထိုးက်မႈေၾကာင့္ ရပ္ေစာက္မွာ သၾကားစက္အခ်ိဳ႕ ပိတ္ထားရ | DVB